Important Link

Important Link

NEWState Quota fee structure of 1st BHMS for 2023-24 NEWनिवासी वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी या पदांवर कंत्राटी तत्वावर निवड करावयाच्या उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी NEWशासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय, जळगांव येथे रिक्त असलेल्या अध्यापकीय पदांवर कंत्राटी तत्वावर नेमणुक करावयाच्या उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी NEWGHC Contract Basis ADV NEWQuotation for curten for window NEWसहाय्यक प्राध्यापक मटेरिया मेडिका या पदासाठी दि. 08.05.2023 रोजी घेतलेल्या मुलाखतीअंती निवड व प्रतिक्षासुचीतील उमेदवारांची यादी NEWकरार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या अध्यापकांच्या दि. 08.05.2023 रोजी आयोजित मुलाखतीचे ठिकाण बदलणेबाबत. NEWRegarding filling up of teaching posts in Government Homoeopathic College, Jalgaon on contract basis NEWRepertory Software खरेदीबाबत प्रसिध्द केलेल्या जाहिरात सुचनेस मुदतवाढ देणेबाबत NEWपुस्तके खरेदीबाबत प्रसिध्द केलेल्या जाहिरात सुचनेस मुदतवाढ देणेबाबत NEWशासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय जळगाव वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मुलाखती गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी NEWAll India Quota (AIQ) Fees Structure for 2023-24 NEWimportant notice for students of BHMS admission process 2022-2023 NEWAdmission form for BHMS 2023-24 NEWया महाविद्यालयात सन २०२२-२०२३ मध्ये बी.एच .एम .एस प्रथम वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी खालील सूचनांचे पालन करावे. NEWcall for quotation for Homeopathy Repertory software NEWcall for quotation for Homeopathy books NEWदरपत्रके सादर करणेबाबत

Welcome to Government Homoeopathy college, Jalgaon